Karhu pesäpallokypärien takuuehdot

Yleiset takuuehdot

 1. Takuunantaja
  L-Tec Sport Oy, Hitsaajantie 10, 06450 Porvoo
 2. Takuun soveltamisalue
  Takuu koskee Karhun pesäpallokypäriä.
 3. Takuun voimassaoloaika
  Tuotteella on valmistus- ja raaka-ainetakuu. Käytön luonteesta johtuen tuotteella ei ole aikatakuuta.
 4. Takuun sisältö
  Takuunantaja vastaa siitä, että tavaran käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muuten tavarassa on virhe. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat sekä muut takuuaikana ilmenevät tuotteen käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet. Takuu ei koske kuitenkaan normaalia kulumista eikä virhettä, joka johtuu tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.
 5. Menettely virhetilanteessa
  Ostajan pitää ilmoittaa virheestä myyjälle tai takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Ilmoitus virheestä voidaan kuitenkin aina tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun ostaja tosiasiallisesti havaitsi virheen. Virheestä ilmoittaessa ostajan  pitää esittää takuutodistus, ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tavara on ostettu.
 6. Takuuantajan velvollisuus korjata virhe tai vaihtaa tavara virheettömään
  Takuuantaja korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja ilmoitti virheestä. Virheen oikaisusta / takuukäsittelystä ei saa aiheutua ostajalle kustannuksia tai oleellista haittaa.
 7. Korjaus- ja vaihtamisvelvollisuuden täyttämättä jättäminen
  Jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kysymykseen, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen. Sama pätee silloin, jos takuuantaja ei tee oikaisua kohtuullisessa ajassa ja ilman olennaista haittaa ostajalle.
 8. Takuu ei rajoita lakisääteistä virhetakuuta
  Ostajalla on hänelle kuluttajasuojalain 5. luvun mukaan kuuluvat oikeudet, joita takuu ei rajoita.
 9. Riitojen ratkaiseminen
  Kuluttajalla on oikeus saattaa tavaran virhettä ja takuuehtoja koskeva riita kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos riita viedään tuomioistuimeen, se käsitellään kuluttajan käräjäoikeudessa.